Początek działalności instytucji kulturalnej na terenie gminy Radziejowice przypada na rok 1950. W tym czasie Prezydium Rady Narodowej powołało Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Na jej potrzeby zagospodarowano część budynku, w którym urzędowało Prezydium. Był to pamiętający jeszcze czasy carskie (rozebrany w 2013 roku) budynek w centrum Radziejowic , gdzie mieszkała rodzina Bobruków, przedstawicieli  zaborcy, caratu rosyjskiego na tych ziemiach. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia w tym budynku. Pierwszym pracownikiem biblioteki była pani Maria. Do roku 1973 Gminna Biblioteka Publiczna była jedyną placówką prowadzącą działalność kulturalną. Właśnie w tym roku rozpoczął swoją działalność Gminny Ośrodek Kultury (GOK). Gminna Rada Narodowa przeznaczyła na tę placówkę, zabytkowy obiekt należący do zespołu pałacowego. Był to budynek z drugiej połowy XIX wieku, własność rodziny Krasińskich . W budynku mieściła się powozownia, stajnie oraz mieszkania dla rodzin robotników majątku.

Po wojnie budynek  zachował charakter mieszkalny, a w części budynku mieściło się miejscowe przedszkole. Pozostałe pomieszczenia, dzięki sfinansowaniu adaptacji dawnych zabudowań folwarku dworskiego przez Zarząd Inwestycji Ministerstwa Kultury i Sztuki, zostały przeznaczone na Gminny Ośrodek Kultury. Został on powołany uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr XVI/4/73 w październiku 1973 roku, co odnotowuje kronika gminy.

W jego skład weszły Biblioteka Gminna, Świetlica Gminna i Klub Młodego Rolnika. Bibliotekę zatem przeniesiono z dawnego budynku urzędu  gminy do nowego lokum, gdzie zajmowała dwa pomieszczenia (sala kominkowa i pokój obok).Kierownikiem biblioteki  w tym czasie była Kazimiera Bukowska. Rok 1975 to rok założenia filii gminnej biblioteki. Filia Biblioteczna w sąsiadującym z Radziejowicami, Korytowie mieściła się w wynajętym lokalu w domu prywatnym, u Państwa Grochowskich przy ulicy Dębowej. Jej pierwszą pracownicą była Regina Wolniewicz. W związku z nowym podziałem administracyjnym Radziejowice znalazły się w województwie skierniewickim. GOK i Biblioteka otrzymywały w tym okresie środki finansowe na swoją działalność z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach. W 1976 roku nowym kierownikiem Filii Bibliotecznej w Korytowie została Danuta Majchrzak.

5 stycznia 1979 roku w godzinach nocnych miał miejsce pożar  w budynku GOK i Biblioteki . Spłonęła część mieszkalna budynku. Pożar nastąpił na skutek zapalenia się przestarzałej instalacji elektrycznej. Pożarowi uległa część mieszkalna  w budynku .Pomieszczenia GOK ocalały, spaliła się w nich tylko ściana i część dachu. Zamurowano spaloną ścianę, a dachówki uzupełniono, biblioteka funkcjonowała tam jeszcze do roku 1986 .

                W związku z przejściem  w 1979 roku ,na emeryturę Kazimiery Bukowskiej nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika biblioteki gminnej, którym została Lidia Sadowska. W Filii Bibliotecznej w Korytowie w 1979 roku zostaje zatrudniona Barbara Draniak .

Rok 1982 to rok rozpoczęcia prac nad rozbiórką części spalonej oraz skierowanie wniosku dyrektora GOK Andrzeja Gadomskiego do Urzędu Gminy o finansowe zabezpieczenie  remontu kapitalnego budynku. W listopadzie tego roku pomieszczenia GOK i biblioteki zostały odmalowane oraz  rozpoczęła się odbudowa spalonej części budynku.

W marcu 1985 roku zakończono stan surowy budynku, który miał być przeznaczony na kolejne pomieszczenia dla GOK i Biblioteki . Dokonano wymiany tynków zewnętrznych oraz wykonano instalację wodociągową, instalację elektryczną. W listopadzie zakończono niwelowanie terenu, układanie krawężników, zakładanie trawników. Wysypano tłuczniem drogi i chodniki na terenie GOK. Na górze w dawnej części mieszkalnej mieści się od tego roku, trzypokojowe mieszkanie dla   pracownika GOK.W kwietniu  1985 roku tego roku Barbara Draniak zatrudniona w bibliotece gminnej, początkowo na pół etatu, później na cały .

W  listopadzie 1986 roku zatrudniono nowego pracownika do biblioteki, Mirosławę Nowak. Biblioteka została przeniesiona do odbudowanej części budynku i zajęła czteropokojowy lokal o powierzchni 80 m² . W roku 1987 w związku z odejściem Lidii Sadowskiej na emeryturę. Kierownikiem biblioteki  gminnej została Barbara Draniak .W mieszkaniu przeznaczonym pierwotnie dla pracownika kultury, zamieszkał w 1990 roku  z  pracownik Urzędu Gminy.

Do roku 1990 Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) i jej Filia podlegała merytorycznie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach, natomiast jej pracownicy byli pracownikami Urzędu Gminy. Sytuacja zmieniła się w roku 1990. Dyrektorowi GOK zlecono "otoczenie opieką merytoryczną działalności biblioteki " oznaczało to przejęcie biblioteki z zachowaniem tylko jej częściowej autonomii przez GOK. Biblioteka otrzymywała środki na swoje utrzymanie i działalność wspólnie z GOK, co w praktyce znaczyło ciągłe zmniejszanie środków na potrzeby biblioteki. Najważniejszą jednak zmianą było przekazanie finansowania działalności kulturalnej samorządom lokalnym .Od października 1990 roku dzięki znalezieniu lokalu w mieszkaniu prywatnym uruchomiono Filię Biblioteczną w Kuklówce i zatrudniono Eugeniusza Nowowiejskiego. We wrześniu 1991 roku następuje likwidacja Filii Bibliotecznej w Kuklówce, książki zostają przewiezione do biblioteki gminnej. Od maja  1992 roku wynajmuje się i opłaca z budżetu gminy, lokal dla Filii Bibliotecznej w Szkole Podstawowej w Kuklówce.  Ponieważ  w budżecie nie było  środków na opłacenie wynajmowanego lokalu i pracownika, biblioteka gminna przekazała  w 1995 roku mienie Filii Bibliotecznej -Szkole  Podstawowej w Kuklówce.

Rok 1998 to przełomowy okres dla GOK i Biblioteki. Powołano przy Urzędzie Gminy, Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu, a GOK zostaje przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Następują przesunięcia kadrowe w wyniku, których, na miejscu pozostają tylko dwie pracownice biblioteki. W budynku mieszczą się biura Zespołu. Po roku, Zespół zostaje przeniesiony do Urzędu Gminy. Od tego czasu biblioteka aż do 2011 roku  jako jedyna instytucja kulturalna otrzymuje środki finansowe na swoją działalność statutową oraz prowadzi inne formy działalności kulturalnej. Przez dwa najbliższe lata biblioteka przeznaczyła część własnych  skromnych środków finansowych na niezbędny remont pomieszczeń w GOK celem wprowadzenia nowych form działalności kulturalnej .

W odremontowanej Sali widowiskowej przeważnie raz w miesiącu odbywają się sesje Rady Gminy. W latach 2000-2011 ze względu na posiadane warunki lokalowe i zapotrzebowanie społeczności lokalnej ,głównie dzieci i młodzieży biblioteka  zatrudnia instruktorów i prowadzi  edukację kulturalną .Od roku 2000 w budynku mieści się też  Świetlica Socjoterapuetyczna pod kierunkiem Danuty Plewki .

W 2005 roku programie "Ikonka" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski biblioteka otrzymała 3 komputery i uruchomiła swoją pierwszą czytelnię internetową. W 2007 roku Biblioteka otrzymała środki finansowe na zatrudnienie trzeciej pracownicy, została nią Renata Trzcińska. W roku 2010 Renata Trzcińska odeszła do innej pracy. Na okres trzech miesięcy zatrudniono Magdalenę Palimąkę, na jej na miejsce zatrudniono Hannę  Wolską .

W marcu 2010 roku Rada Gminy powołała uchwałą Gminne Centrum Kultury „Powozownia”, jednak na jej realizację trzeba było poczekać do  września 2011 roku. Po odbyciu rocznego stażu z PUP zostaje zatrudniony do końca 2011 roku Igor Byliniak. W tym roku na skutek zmian organizacyjnych Mirosława Nowak zostaje zatrudniona w GCK. Biblioteka zatrudnia początkowo 1,5 etatu bibliotekarek, ostatecznie 1 i ¾ etatu.

W grudniu 2014 roku następuje likwidacja Świetlicy Socjoterapeutycznej. Na jesieni 2014 roku biblioteka otrzymała dwa dodatkowe pomieszczenia na piętrze budynku , przeznaczone na księgozbiór podręczny oraz biuro .W czerwcu 2015 roku , po odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto na pół etatu Agnieszkę Nowakowską –Świetlik.