Zasady korzystania z czytelni internetowej

1.Biblioteka  umożliwia korzystanie ze sprzętu komputerowego i z dostępu do sieci Internet w czytelni internetowej .

2.Korzystanie ze sprzętu komputerowego i dostępu do sieci Internet  jest bezpłatne.

3.Sprzęt biurowy (drukarki , kserokopiarka) obsługuje tylko bibliotekarz . Konsole do gier Microsoft Xbox 360 korzystający może obsłużyć samodzielnie.

4.Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody bibliotekarza , z własnego sprzętu komputerowego (laptop)
 i aparatu cyfrowego.

5.Kopiowanie materiałów na własne nośniki jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych(Ustawa o prawie autorskim).

6.Użytkowników obowiązuje:

a) ograniczenie czasu pracy z komputerem do 60 minut korzystania z komputera,

b) zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi rozpoczęcia i zakończenia pracy z komputerem oraz zapisu w zeszycie czytelni komputerowej.

7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większą ilość czasu pracy z komputerem.

8. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.Zabrania się użytkownikom:

a) instalowania dodatkowego oprogramowania,

b) używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,

c) działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,

d) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

e) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),

f) korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,

g) wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.

10.W razie problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.

11.Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

12.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza .

13.Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.                                                             

 

Kierownik  Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

                                                                                                                          Barbara Draniak

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

Postanowienia ogólne

§ 1

 Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny . Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne .

§ 2

 1.Podstawą zapisania czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie  danych osobowych. Dane osobowe czytelnika są zapisywane
i przechowywane w bazie komputerowej Biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (DZ.U.  Nr  133 ,poz.883 z póz. zm.)

2.Przy zapisie  zgłaszający powinien :

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

b)wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

3. Za  niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni .

4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę  o zmianie miejsca zamieszkania .

5.Administratorem  danych osobowych jest Kierownik Biblioteki .

6.Dane wykorzystane będą  w  celu zapewnienia  ochrony udostępnianych  i wypożyczanych zbiorów ,dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych , prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z usług biblioteki . Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne  do zarejestrowania  i obsługi czytelników . Nie przewiduje się  udostępniania danych .

7.Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników Biblioteki na podstawie ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (DZ.U Nr 85 poz. 39 ze zm.) .

8.Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społecznozawodowej  wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DZ.U. Nr 88 poz.439 ze zm.).

9.Osobie , której dane dotyczą , przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

10.Czytelnik zapisując się do Biblioteki, podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych .

§ 3

1.Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć  5 książek na okres  nie dłuższy niż jeden miesiąc, 1 tytuł audiobooka – na dwa   tygodnie ,
1 tytuł filmu –na  jeden tydzień.

2.W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych  książek i innych materiałów bibliotecznych może być  większa .

3.Biblioteka może przesunąć  termin zwrotu wypożyczonej książki , jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników .

4.Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników .

5.W razie braku książki  Czytelnik może uzyskać informację ,w której z najbliższych bibliotek może znajdować się  poszukiwana książka.

6 Czytelnik może korzystać  z księgozbioru podręcznego na miejscu oraz za zgodą bibliotekarza wypożyczyć z niego książki na okres 2 tygodni.

§ 4

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek ,powinien zwrócić  uwagę na stan książki przed wypożyczeniem 
i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi .

2.Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik .

3.Za zagubioną  lub zniszczoną książkę, film , audiobooka, Czytelnik powinien odkupić  taką samą lub za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną.

4.Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych (Ustawa o prawie autorskim).

§ 5

1.Za przetrzymanie książek ,filmu, audiobooka ponad termin  określony w § 3  ustęp 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł za każdy miesiąc po terminie zwrotu .

2.Za pierwszą zagubioną kartę magnetyczną czytelnik ponosi  odpłatność w kwocie 5 zł, za każdą następną 10 zł.

2.Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłaty , Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Postanowienia końcowe

§ 6

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach.

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo , a w szczególnie  drastycznych  przypadkach na stałe , pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki .

 

 

                                                   Kierownik  Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

                                                                                      Barbara Draniak