Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

Postanowienia ogólne

§ 1

 Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny . Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne .

§ 2

 1.Podstawą zapisania czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie  danych osobowych. Dane osobowe czytelnika są zapisywane
i przechowywane w bazie komputerowej Biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (DZ.U.  Nr  133 ,poz.883 z póz. zm.)

2.Przy zapisie  zgłaszający powinien :

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

b)wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

3. Za  niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni .

4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę  o zmianie miejsca zamieszkania .

5.Administratorem  danych osobowych jest Kierownik Biblioteki .

6.Dane wykorzystane będą  w  celu zapewnienia  ochrony udostępnianych  i wypożyczanych zbiorów ,dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych , prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z usług biblioteki . Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne  do zarejestrowania  i obsługi czytelników . Nie przewiduje się  udostępniania danych .

7.Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników Biblioteki na podstawie ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (DZ.U Nr 85 poz. 39 ze zm.) .

8.Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społecznozawodowej  wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DZ.U. Nr 88 poz.439 ze zm.).

9.Osobie , której dane dotyczą , przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

10.Czytelnik zapisując się do Biblioteki, podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych .

§ 3

1.Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć  5 książek na okres  nie dłuższy niż jeden miesiąc, 1 tytuł audiobooka – na dwa   tygodnie ,
1 tytuł filmu –na  jeden tydzień.

2.W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych  książek i innych materiałów bibliotecznych może być  większa .

3.Biblioteka może przesunąć  termin zwrotu wypożyczonej książki , jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników .

4.Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników .

5.W razie braku książki  Czytelnik może uzyskać informację ,w której z najbliższych bibliotek może znajdować się  poszukiwana książka.

6 Czytelnik może korzystać  z księgozbioru podręcznego na miejscu oraz za zgodą bibliotekarza wypożyczyć z niego książki na okres 2 tygodni.

§ 4

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek ,powinien zwrócić  uwagę na stan książki przed wypożyczeniem 
i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi .

2.Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik .

3.Za zagubioną  lub zniszczoną książkę, film , audiobooka, Czytelnik powinien odkupić  taką samą lub za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną.

4.Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych (Ustawa o prawie autorskim).

§ 5

1.Za przetrzymanie książek ,filmu, audiobooka ponad termin  określony w § 3  ustęp 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł za każdy miesiąc po terminie zwrotu .

2.Za pierwszą zagubioną kartę magnetyczną czytelnik ponosi  odpłatność w kwocie 5 zł, za każdą następną 10 zł.

2.Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłaty , Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Postanowienia końcowe

§ 6

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach.

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo , a w szczególnie  drastycznych  przypadkach na stałe , pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki .

 

 

                                                   Kierownik  Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

                                                                                      Barbara Draniak